กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด

           

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560